لیست کلاس ها

ثبت نام :

دسته بندی
گروه بندی
نام مدرس / زمان شروع مهلت ثبت نام ظرفیت
شرایط خاص 1 مدرس اصلی آموزشگاه 30 اردیبهشت 1400( ساعت 21:0) 6 نفر ثبت نام جزئیات
شرایط خاص سری دوممدرس اصلی آموزشگاه 31 اردیبهشت 1400( ساعت 21:0) 7 نفر ثبت نام جزئیات
شرایط خاص دوره سوممدرس اصلی آموزشگاه 31 اردیبهشت 1400( ساعت 20:0) تکمیل شده جزئیات
همایش آنلاین جمع بندی مهندس باقری دوره ی اولمهندس مصطفی باقری 23 اردیبهشت 1400( ساعت 22:0) 46 نفر ثبت نام جزئیات
همایش آنلاین جمع بندی مهندس باقری دوره ی دوممهندس مصطفی باقری 23 اردیبهشت 1400( ساعت 22:0) 100 نفر ثبت نام جزئیات