لیست کلاس ها

ثبت نام :

دسته بندی
گروه بندی
نام مدرس / زمان شروع مهلت ثبت نام ظرفیت
کلاس های آمادگی تیزهوشانمهندس مصطفی باقری 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) 38 نفر ثبت نام جزئیات
دوره ی خصوصی پشتیبانمهندس مصطفی باقری 30 اسفند 1399( ساعت 22:0) 3 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های Advance تیزهوشانمدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) تکمیل شده جزئیات
کلاس های Top grade school مدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) تکمیل شده جزئیات
کلاس های Advance Aمدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) 20 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های Advance A ویژه ی دوقلوهامدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) 20 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های Advance B مدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) 7 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های Advance Cمدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) 19 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های Top grade school Aمدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) 19 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های Top grade school A ویژه ی دوقلوهامدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) 10 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های Top grade school Bمدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) 17 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های Top grade school Cمدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 22:0) 20 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های( Advance ( 2مدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 23:0) 20 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس های (Top grade school (2 مدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1399( ساعت 23:0) 20 نفر ثبت نام جزئیات