لیست کلاس ها

ثبت نام :

دسته بندی
گروه بندی
نام مدرس / زمان شروع مهلت ثبت نام ظرفیت
آلفا پلاس (+Alpha )مدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1400( ساعت 23:0) 179 نفر ثبت نام جزئیات
نهم A1400مدرس اصلی آموزشگاه 1 فروردین 1401( ساعت 9:30) تکمیل شده جزئیات
A6-1 1400مدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 99 نفر ثبت نام جزئیات
A6-2 1400مدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 99 نفر ثبت نام جزئیات
A6-1 1400 ویژه دو قلوهامدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 100 نفر ثبت نام جزئیات
A6-1 1400 ویژه نیروهای مسلحمدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 95 نفر ثبت نام جزئیات
A6-1 1400 ویژه فرهنگیانمدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 99 نفر ثبت نام جزئیات
A6-1 1400 ویژه کمیته امدادمدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 100 نفر ثبت نام جزئیات
A6-1 1400 ویژه بانوان سرپرست خانوارمدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 100 نفر ثبت نام جزئیات
A6-1 1400 بصورت نقدمدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 100 نفر ثبت نام جزئیات
A6-2 1400 ویژه دوقلوهامدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 100 نفر ثبت نام جزئیات
A6-2 1400 ویژه نیروهای مسلح و فرهنگیانمدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 99 نفر ثبت نام جزئیات
A6-2 1400 ویژه کیته امدادمدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 100 نفر ثبت نام جزئیات
A6-2 1400 ویژه بانوان سرپرست خانوارمدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 100 نفر ثبت نام جزئیات
A6-1 1400 بصورت نقدیمدرس اصلی آموزشگاه 30 دی 1400( ساعت 23:0) 100 نفر ثبت نام جزئیات
کلاس خصوصی ریاضی هفتممدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1400( ساعت 23:0) تکمیل شده جزئیات
کلاس خصوصی ریاضی هشتممدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1400( ساعت 23:0) تکمیل شده جزئیات
کلاس خصوصی عربی مدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1400( ساعت 23:0) تکمیل شده جزئیات
کلاس خصوصی زبانمدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1400( ساعت 23:0) تکمیل شده جزئیات
کلاس خصوصی فیزیکمدرس اصلی آموزشگاه 29 اسفند 1400( ساعت 23:0) تکمیل شده جزئیات